Voor ouders

 

🌳 Ouderbetrokkenheid
🌳  Medezeggenschapsraad
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De medezeggenschapsraad (MR) van onze school zet zich samen met de directie en leerkrachten in om de omgeving waarin onze leerlingen leren en zich ontwikkelen, steeds verder te optimaliseren.

 

🌳 Communicatie 🌳 Ouderraad
Voor een goede samenwerking tussen de school, leerkrachten en ouders, is goede communicatie van het hoogste belang. Het is belangrijk dat ouders bereikbaar zijn voor de leerkracht en andersom. De ouderraad (OR) helpt allerlei activiteiten te organiseren en uit te voeren. Zij zorgen voor hulp bij de uitvoering van verschillende festiviteiten