BOVO procedure

Verwijzing van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het Voortgezet Onderwijs. De basisschool geeft het schooladvies op grond van alle informatie en observaties die het in de jaren dat de leerling op de basisschool zat in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. In de regio Den Haag maken we gebruik van het digitale systeem van Onderwijs Transparant om de informatie over de leerlingen via het Onderwijskundig Rapport (OKR) over te dragen naar de VO-scholen.

Daarnaast vertellen we ook de leerlingen welke vormen van voortgezet onderwijs er zijn en wat deze inhouden:

Praktijk onderwijs

 

VMBO
B
asis

4 jaar

VMBO
Kader

4 jaar

VMBO
Gemengd

4 jaar

VMBO
Theoretisch

4 jaar

Havo

5 jaar

Vwo

6 jaar

Op Vmbo B en K wordt theoretisch onderwijs afgewisseld met praktische vakken.
VMBO T is helemaal theoretisch (is te vergelijken met het oude MAVO- D niveau).
Havo en Vwo zijn ook helemaal theoretisch.

 

Leerweg ondersteunend onderwijs
Daarnaast kan een leerling, binnen het Vmbo, in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Hiervoor moet aan een aantal criteria worden voldaan:
🌳 Op twee vakken moet een achterstand zijn van 1,5 jaar of meer (Een van deze twee vakken moet rekenen of begrijpend lezen zijn)
🌳 Verder moet het IQ van een kind liggen tussen 75 en 90.

Om in aanmerking te komen voor LWOO moet dus een IQ test afgenomen worden. Als deze niet afgenomen wordt, dan kan een kind geen LWOO krijgen en is een kind soms niet te plaatsen op een school voor voortgezet onderwijs.

Ook kan het zijn dat een leerling naar het Praktijkonderwijs (PrO) doorverwezen wordt. Hiervoor gelden een aantal criteria:
🌳  Op twee vakken moet een achterstand zijn van 3 jaar of meer
(Eén van deze twee vakken moet rekenen of begrijpend lezen zijn)
🌳  
Verder moet het IQ van een kind liggen tussen 55 en 80.

We kijken aan het eind van groep 7 en het begin van groep 8, welke leerlingen eventueel in aanmerking kunnen komen voor LWOO of PrO. De ouders van deze leerlingen worden door de leerkracht benaderd en moeten (in groep 8) een toestemmingsformulier tekenen voor het afnemen van een IQ test.

Als de uitslag van de IQ test en de resultaten van de Cito toetsen bekend zijn, kan worden bepaald of een kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor LWOO of PrO. Als een IQ hoger uitkomt dan 90, moet er een SEM toets (sociaal emotioneel onderzoek) worden afgenomen. Hieruit kan bijvoorbeeld komen dat een leerling faalangst, sociaal emotionele problemen of prestatie-motivatieproblemen heeft. Ook dan kan beslist worden dat een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PrO. Dit wel of niet toekennen van LWOO of PrO wordt gedaan door het samenwerkingsverband (SVZHW).

Het basisschooladvies
Eind groep 7 zijn er verplichte gesprekken over het pré-advies samen met de interne begeleider, huidige leerkracht en de leerkracht van groep 8. De adviesgesprekken in groep 8 worden gevoerd met de intern begeleider en de leerkracht van groep 8. Er zal gezamenlijk gekeken worden naar resultaten van het leerlingvolgsysteem, pré-advies, drempeltoets, de resultaten in de klas, motivatie en de (huis- en leer)werkhouding. Hieruit volgt het definitieve advies. Incidenteel kan er gebruik gemaakt worden van de algemene plaatsingswijzer(APW). Het APW is een tool vanuit BOVO voor verificatie van een advies.

De leerkracht schrijft voor elke leerling een onderwijskundig rapport. Deze wordt met uw kind en met u als ouder besproken.

Daarna kan het oriënteren op scholen beginnen. Het inschrijven begint niet voor alle leerlingen op hetzelfde moment. Aangezien dit altijd een ingewikkeld traject is, zetten de leerkrachten dit elk jaar voor alle ouders van groep 8-leerlingen duidelijk op papier.

Via de gesprekken (vanaf midden groep 7), informatieavond(groep 8), de scholenwijzer (boekje vanuit de gemeente) en het voorlopige aanmeldformulier worden ouders geadviseerd in de schoolkeuze van hun kind.

De toetsen vanaf groep 6 worden vooral “gebruikt” om te kijken waar een leerling voor een bepaald vak op dit moment staat. Voor de herfstvakantie zullen in groep 8 het drempelonderzoek worden afgenomen (oktober). De Citotoetsen die midden groep 8 worden afgenomen (januari), worden indien nodig gebruikt bij het heroverwegen van een advies (zie eindtoets).

Bij de totstandkoming van het basisschooladvies worden de volgende elementen meegenomen :
🌳
De resultaten van de CITO toetsen van groep 6 tot en met groep 7
🌳De resultaten van de methode gebonden toetsen van groep 8
🌳
Rapporten van groep 6 t/m 8
🌳
Het Drempelonderzoek
🌳
De werkhouding
🌳
De huis- en leerwerkhouding
🌳
De motivatie
🌳
Het gedrag in de klas
🌳
De thuissituatie
🌳
Eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld dyslexie’

Activiteiten rondom het basisschooladvies
In februari en juni vinden elk schooljaar de groeps- en leerling besprekingen plaats. Op basis van de resultaten worden de verbeterpunten voor de groep en individuele leerlingen in kaart gebracht en geëvalueerd. Dit is cyclisch. Op deze manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en eventuele hiaten zo goed mogelijk weggewerkt.
Groep 7
Eind groep 7 geeft de leerkracht van groep 7 een pré advies. Dit advies wordt bepaald in overleg met de zorgcoördinator, leerkracht groep 8 en directie.

Groep 8
🌳 In de maand september vindt er een voorlichtingsavond plaats op school waar verteld wordt hoe het advies tot stand komt en hoe het Voortgezet Onderwijs (alle niveaus) eruit ziet.
🌳
Dit schooljaar is er een extra oriëntatieperiode georganiseerd vanaf 10 oktober tot en met 5 november. Ook zal er in januari de reguliere oriëntatieperiode plaatsvinden.
🌳
In de maand november wordt het voorlopig advies opgesteld. Dit advies wordt gemaakt op basis van de bevindingen/input van de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de IB-er en de directie. Het advies zal worden getoetst door middel van de advies- en plaatsingswijzer (richtlijnen voor advies in de regio Den Haag) in Onderwijs transparant.
🌳
In december krijgen de leerlingen hun advies, een scholenlijst (passend bij het advies) met alle VO scholen, belangrijke resultaten en de data met de BOVO procedure mee naar huis.
🌳
Met ons voorlopig basisschooladvies kunt u zich nader oriënteren en aanmelden op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Wij zullen u hierbij ondersteunen en adviseren.
🌳
In februari wordt het advies definitief, u wordt telefonisch benaderd door de leerkracht ban groep 8 en wordt het advies nader toegelicht.

 

Communicatie met het voortgezet onderwijs
Het basisschooladvies maakt onderdeel uit van het OKR. In dit OKR vindt u de gegevens/onderbouwing voor het advies. Ouders hebben recht tot inzage in het rapport. De leerling krijgt de conceptversie van dit rapport in januari mee naar huis (Indien een leerling een advies met LWOO heeft, ontvangen de ouders dit concept eerder). Ouders mogen hun eigen visie laten opnemen in het rapport alvorens de definitieve versie door het VO kan worden ingezien.

 

Eindtoets

Vanaf 2015 is wettelijk geregeld dat de eindtoets het definitieve advies wordt. Op De Vlierboom wordt de Cito eindtoets afgenomen. De resultaten van deze eindtoets worden voor iedere leerling ingevoerd in Onderwijs Transparant. Bij de advisering en aanmelding is alleen nog een hoger schooladvies mogelijk als de eindtoets hoger uitvalt dan het eerdere gegeven advies. Als dit zich voordoet moet de school het schooladvies heroverwegen. Na deze heroverweging kan de school beslissen of het advies wordt aangepast. In dat geval volgt de VO school het gewijzigde advies. De school kan na de heroverweging ook blijven bij het eerst gegeven advies.

 

Contact met ouders
Onze school onderhoudt goede contacten met het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 coördineert de contacten tussen onze school en de brugklascoördinatoren van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Het definitieve besluit is aan de school. Indien de heroverweging leidt tot een bijstelling van het basisschooladvies nemen wij z.s.m. telefonisch contact op met ouders.