BOVO procedure

Verwijzing van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het Voortgezet Onderwijs. De basisschool geeft het schooladvies op grond van alle informatie en observaties die het in de jaren dat de leerling op de basisschool zat in het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. In de regio Den Haag maken we gebruik van het digitale systeem van Onderwijs Transparant om de informatie over de leerlingen via het Onderwijskundig Rapport (OKR) over te dragen naar de VO-scholen.

Daarnaast vertellen we ook de leerlingen welke vormen van voortgezet onderwijs er zijn en wat deze inhouden:

Praktijk onderwijs

 

VMBO
B
asis

4 jaar

VMBO
Kader

4 jaar

VMBO
Gemengd

4 jaar

VMBO
Theoretisch

4 jaar

Havo

5 jaar

Vwo

6 jaar

Op VMBO B en K wordt theoretisch onderwijs afgewisseld met praktische vakken.
VMBO T is helemaal theoretisch (is te vergelijken met het oude MAVO- D niveau).
Havo en Vwo zijn ook helemaal theoretisch.

Informatie over passende voorgezet onderwijsscholen bij het schooladvies van uw kind kunt u vinden op: Scholenwijzer den Haag

Informatie over de BOVO procedure kunt u vinden op: BOVO website

Informatie over Passend onderwijs en het samenwerkingsverband SPPOH kunt u vinden op: SPPOH samenwerkingsverband

Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

De basisschool kan voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een aanmeldformulier advies extra ondersteuning invullen. Zelfs bij twijfel over extra ondersteuning kan dit formulier geschikt zijn. Zo krijgt het voortgezet onderwijs een beeld van leerlingen met extra ondersteuning. Als er sprake is van uitloting of afwijzing komen deze leerlingen in het maatwerktraject terecht. Dit traject begeleidt de leerlingen naar een passende plek door de middelbare scholen. Het SWVZHW en BOVO.

De screeningscommissie bekijkt de formulieren. Zij plaatsten een uitslagformulier terug in het dossier van de leerling, met het advies over de extra ondersteuning. Bij een aanvraag van extra ondersteuning is er toestemming nodig van de ouders om de gegevens van de leerling te delen met het SWVZHW voordat de aanmelding plaatsvindt.

Wanneer een ouder geen toestemming geeft kan dat gevolgen hebben, zoals:
🌳 Dat een middelbare school na de aanmelding alsnog om aanvullende informatie vraagt;
🌳
De leerling valt niet binnen het maatwerktraject na uitloting of afwijzing en wordt in deze fase niet extra begeleid naar een passende plek op het voortgezet onderwijs;
🌳
Door het missen van een intelligentie- en/of sociaal emotioneel onderzoek komt de leerling niet in aanmerking voor LWOO, terwijl de leerling daar wel recht op heeft.

 

Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO)

Daarnaast kan een leerling, binnen het Vmbo, in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (LWOO). Hiervoor moet aan een aantal criteria worden voldaan:
🌳 Op twee vakken moet een achterstand zijn van 1,5 jaar of meer (Een van deze twee vakken moet rekenen of begrijpend lezen zijn)
🌳 Het IQ van een kind moet tussen 75 en 90 liggen.

Om in aanmerking te komen voor LWOO moet een IQ test afgenomen worden. Als deze niet afgenomen wordt, dan kan een kind geen LWOO krijgen en is een kind soms niet te plaatsen op een school voor voortgezet onderwijs.

Ook kan het zijn dat een leerling naar het Praktijkonderwijs (PRO) doorverwezen wordt. Hiervoor gelden een aantal criteria:
🌳 Op twee vakken moet een achterstand zijn van 3 jaar of meer (Eén van deze twee vakken moet rekenen of begrijpend lezen zijn)
🌳  Het IQ van een kind moet tussen 55 en 80 liggen.

We kijken aan het eind van groep 7 en het begin van groep 8, welke leerlingen eventueel in aanmerking kunnen komen voor LWOO of PRO. De ouders van deze leerlingen worden door de leerkracht benaderd en moeten (in groep 8) een toestemmingsformulier tekenen voor het afnemen van een IQ test.

Als de uitslag van de IQ test en de resultaten van de Cito toetsen bekend zijn, kan worden bepaald of een kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor LWOO of PRO. Als een IQ hoger uitkomt dan 90, moet er een SEM toets (sociaal emotioneel onderzoek) worden afgenomen. Hieruit kan bijvoorbeeld komen dat een leerling faalangst, sociaal emotionele problemen of prestatie-motivatieproblemen heeft. Ook dan kan beslist worden dat een leerling in aanmerking komt voor LWOO of PRO. Dit wel of niet toekennen van LWOO of PRO wordt gedaan door het samenwerkingsverband (SVZHW).

 

Het basisschooladvies

Eind groep 7 zijn er gesprekken over de prognose over de uitstroom van uw zoon/dochter. Samen met de intern begeleider, huidige leerkracht en de leerkracht van groep 8 wordt deze prognose besproken. Er zal gezamenlijk gekeken worden naar resultaten van het leerlingvolgsysteem, pré-advies, drempeltoets, de resultaten in de klas, motivatie en de (huis- en leer)werkhouding. Hieruit volgt het schooladvies wat u midden groep 8 krijgt. Incidenteel kan er gebruik gemaakt worden van de algemene plaatsingswijzer(APW). Het APW is een tool vanuit BOVO voor verificatie van een advies.

De leerkracht schrijft voor elke leerling een onderwijskundig rapport. Deze wordt met uw kind en met u als ouder besproken; dit is tevens midden groep 8.

Daarna kan het oriënteren op scholen beginnen. Het inschrijven begint niet voor alle leerlingen op hetzelfde moment. Aangezien dit altijd een ingewikkeld traject is, zetten de leerkrachten dit elk jaar voor alle ouders van groep 8-leerlingen duidelijk op papier.

Via de gesprekken (vanaf eind groep 7), informatieavond(groep 8), de scholenwijzer (boekje vanuit de gemeente) en het voorlopige aanmeldformulier worden ouders geadviseerd in de schoolkeuze van hun kind.

De toetsen vanaf groep 6 worden vooral “gebruikt” om te kijken waar een leerling voor een bepaald vak op dit moment staat. Begin september zal er in groep 8 het drempelonderzoek worden afgenomen. De Citotoetsen die begin groep 8 worden afgenomen (november), worden indien nodig gebruikt bij het heroverwegen van een advies (zie doorstroomtoets).

Bij de totstandkoming van het basisschooladvies worden de volgende elementen meegenomen :
🌳
De resultaten van de CITO toetsen van groep 6 tot en met groep 7
🌳De resultaten van de methode gebonden toetsen van groep 8
🌳
Rapporten van groep 6 t/m 8
🌳
Het Drempelonderzoek
🌳
De werkhouding
🌳
De huis- en leerwerkhouding
🌳
De motivatie
🌳
Het gedrag in de klas
🌳
De thuissituatie
🌳
Eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld dyslexie’.

 

Activiteiten rondom het basisschooladvies
In februari en juni vinden elk schooljaar de groeps- en leerling besprekingen plaats. Op basis van de resultaten worden de verbeterpunten voor de groep en individuele leerlingen in kaart gebracht en geëvalueerd. Dit is cyclisch. Op deze manier wordt zo goed mogelijk aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en eventuele hiaten zo goed mogelijk weggewerkt.
Groep 7
Eind groep 7 geeft de leerkracht van groep 7 een pré advies. Dit advies wordt bepaald in overleg met de zorgcoördinator, leerkracht groep 8 en directie.

Groep 8
🌳In de maand september vindt er een voorlichtingsavond plaats op school waar verteld wordt hoe het advies tot stand komt en hoe het Voortgezet Onderwijs (alle niveaus) eruit ziet.
🌳
In de maand september/oktober vindt het drempelonderzoek plaats. De uitslag wordt individueel met een omschrijving over hoe de leerling de toets heeft gemaakt verstuurd.
🌳
In de maand november komt er een voortgangsgesprek over uw kind met de leerkracht van groep 8 en de intern begeleider. Er wordt niet specifiek een basisschooladvies uitgesproken. Er wordt op basis van de bevindingen/input van de leerkracht van groep 8, het drempelonderzoek en de  Cito B8 een verwachting uitgesproken.
🌳
In januari krijgen de leerlingen hun basisschooladvies, een scholenlijst (passend bij het advies) met alle VO scholen, belangrijke resultaten en de data met de BOVO procedure mee naar huis.
🌳
Met ons voorlopig basisschooladvies kunt u zich nader oriënteren en aanmelden op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. Wij zullen u hierbij ondersteunen en adviseren.
🌳
In maart wordt het advies definitief, na de uitslag van de doorstroomtoets, u wordt door middel van een uitnodiging door de leerkracht van de groep 8 verwacht op school.

 

Communicatie met het voortgezet onderwijs
Het basisschooladvies maakt onderdeel uit van het OKR. In dit OKR vindt u de gegevens/onderbouwing voor het advies. Ouders hebben recht tot inzage in het rapport. De leerling krijgt de conceptversie van dit rapport in januari mee naar huis (Indien een leerling een advies met LWOO heeft, ontvangen de ouders dit concept eerder). Ouders mogen hun eigen visie laten opnemen in het rapport alvorens de definitieve versie door het VO kan worden ingezien.

 

Eindtoets basisschool is doorstroomtoets geworden

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze dienen zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau. De Wet doorstroomtoetsen po is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer.  Op de website van Scholenwijzer Den Haag kunt u op het schooladvies bijpassende VO scholen vinden: Link naar Scholenwijzer  

De doorstroomtoets wordt in februari afgenomen en de uitslag is midden maart bekend. Na de afname van de doorstroomtoets kan het advies alleen naar boven bijgesteld worden. De volgende domeinen worden getoetst: rekenen, begrijpend lezen en taalverzorging.

 

Contact met ouders
Onze school onderhoudt goede contacten met het voortgezet onderwijs. De leerkracht van groep 8 coördineert de contacten tussen onze school en de brugklascoördinatoren van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Bij de leerkracht van groep 8 kunt u terecht voor al uw vragen met betrekking tot het voortgezet onderwijs. Het definitieve besluit is aan de school. Indien de heroverweging leidt tot een bijstelling van het basisschooladvies nemen wij z.s.m. telefonisch contact op met ouders.

 

Uitgeloot op scholen van voorkeur?

Over het algemeen wordt uw kind aangenomen op één van de voorkeursscholen. Maar het kan helaas voorkomen dat uw kind onverhoopt toch wordt uitgeloot op alle voorkeursscholen die vooraf opgegeven zijn. De Vlierboom zal dan direct contact met u opnemen over de vervolgstappen.