Groepen

Onze missie is om de kinderen zakelijke vaardigheden eigen te laten maken, noodzakelijke kennis van alle vakken bij te brengen, zelfstandig te leren werken, zich op een creatieve manier te leren uiten, respectvol te laten omgaan met creatieve uitingen van anderen en te leren omgaan met eigen emoties en die van anderen.

Wat leert uw kleuter bij ons?
De school komt tegemoet aan de ontwikkelingsbehoeften en kenmerken van de kinderen die de basisschool binnenkomen. Dit betekent dat er aandacht besteed wordt aan:

 • een gezond zelfbeeld hebben
 • nieuwsgierig zijn en onderzoeken
 • vrij zijn van emotionele belemmeringen
 • samen spelen en samen werken
 • communiceren met gebruik van taal
 • stimuleren van creativiteit in denken en handelen
 • zelfstandigheid en zelf verantwoordelijk zijn

Specifieke kennis en vaardigheden, die aan de hand van observaties gevolgd worden:

 • auditieve waarneming
 • ruimtelijke oriëntatie
 • visuele waarneming
 • taal-denken; taal-lezen
 • rekenen-denken
 • taal-communicatie
 • fijne & grove motoriek
 • sociaal-emotionele ontwikkeling; spelontwikkeling
 • werkhouding

De basisontwikkeling wordt door middel van een samenhangend aanbod van activiteiten gerealiseerd. Deze activiteiten zijn van betekenis en hebben ontwikkelingswaarde.
Deze activiteiten zijn:

 • omgaan met materialen: experimenteren, producten maken
 • spelactiviteiten: beweging, constructie, rollenspel
 • communicatieve activiteiten: gesprek, vertellen, spelletjes e.d.
 • Met behulp van thema’s verwezenlijken wij de doelen van de basisontwikkeling.

Dit leren de kinderen in de groepen 3 t/m 8
In de groepen 3 t/m 8 ligt de nadruk op taal, lezen, rekenen en sociale ontwikkeling.
Ons onderwijs besteedt aandacht aan een brede ontwikkeling van kinderen op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk en creatief gebied. Bij ons op de Vlierboom ligt de prioriteit bij taal, rekenen en sociaal-emotionele vorming. Kennis en vaardigheden bij deze gebieden ondersteunen de voortgang van het leerproces op alle ontwikkelingsgebieden. Hierbij gebruiken we moderne methoden en hulpmiddelen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Meer leerlingen uit de Vruchtenbuurt en de omliggende buurten, bezoeken de Vlierboom: de samenstelling van de populatie is door de jaren heen veranderd: er zijn grote verschillen tussen de verschillende achtergronden van gezinnen binnen de school. Voor een positieve schoolbeleving van iedereen is saamhorigheid via correcte omgangsvormen voor leerlingen, ouders en leerkrachten een voorwaarde. De methode Kwink speelt daarin een grote rol.

Plusbeleid
Onze school heeft bij de inhoudelijke aanpak de laatste jaren grote stappen gezet, waar het gaat om leerlingen, die ondersteuning nodig hebben. Focus moet nu ook komen op leerlingen, die meer begaafd zijn, om optimale bagage naar het voortgezet onderwijs te garanderen.

Eigenaarschap
De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen leerproces.
Leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd over hun ontwikkeling en weten precies waar ze goed in zijn, wat nog ontwikkelpunten zijn en waar ze de hulp kunnen halen om verder te groeien.

BOVO: Van basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (BOVO)

In groep 8 zit uw kind in het laatste jaar van zijn basisschoolloopbaan en bereidt zich voor op de middelbare school. Een bijzondere stap in hun leven waarbij de juiste schoolkeuze belangrijk is. Het basisschooladvies bepaalt bij welke scholen u samen met uw kind(eren) tijdens de open dagen kunt gaan kijken. Via de website van BOVO Haaglanden kunt u alle informatie gemakkelijk bekijken.

Bij de totstandkoming van het basisschooladvies is er overleg tussen de groepsleerkracht(en), intern begeleider en directie. Hierbij wordt er gekeken naar de resultaten uit het leerlingvolgsysteem (groep 6,7 en 8), het drempelonderzoek, methode gebonden toetsen, werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Tijdens het pré-adviesgesprek in groep 7 en de informatieavond van groep 8 krijgt u als ouders informatie over de procedure die wij volgen. Voor de herfstvakantie bespreken wij met u de uitslag van het drempelonderzoek en voor kerstvakantie krijgt u een voorlopig advies en een scholenlijst mee om zich te oriënteren welke scholen eventueel bij het advies van uw kind past. Eind januari na de Cito in groep 8 krijgt uw kind het definitief schooladvies en het onderwijskundige rapport in een gesloten envelop mee. U heeft dan ook de gelegenheid uw zienswijze over het onderwijskundige rapport toe te voegen.

Hierna start de oriëntatie op een passende school voor het VO en de daadwerkelijke aanmelding. Als u extra ondersteuning nodig heeft bij het zoeken van een passende school of de aanmeldingen dan ondersteunen wij u hierin. Dit geldt ook wanneer uw zoon en/of dochter extra ondersteuning nodig heeft in het VO. De overdracht tussen BO en VO is digitaal en hiernaast is er vaak nog een mondelinge overdracht tussen BO en VO.

Als de Eindtoets in april is afgenomen krijgen de kinderen deze uitslag inclusief leeswijzer mee naar huis. Is de score hoger dan het advies, dan kan de basisschool een heroverweging doen en het advies aanpassen. Hierbij is persoonlijk contact tussen de groepsleerkracht, kind en ouders erg belangrijk.

Heeft u vragen, dan horen wij dat natuurlijk graag.

Bewegingsonderwijs
Groepen 1 & 2
In de kleutergroepen wordt het bewegingsonderwijs eenmaal per week verzorgd door de vakleerkracht en tweemaal per week door de groepsleerkrachten. De school beschikt over een goed ingericht gymlokaal en daar worden de lessen gegeven.

Groep 3 t/m 8
Deze groepen krijgen twee keer per week gym, gegeven door de vakleerkracht. Naast deze lessen gaan we een keer per jaar schoolschaatsen, doen we mee met de City-Pier-City loop, de Duinenmars, de Avondvierdaagse en wordt met groep 8 aan enkele sporttoernooien meegedaan.

Zwemmen
De kinderen van groep 5 hebben 1x per week zwemles in zwembad de Waterthor. Zwemmen is een verplicht onderdeel van ons lesaanbod.

Naschoolse activiteiten
Minimaal tweemaal per week zijn er naschoolse activiteiten zoals cricket, atletiek, breakdance, surfen etc.