Waar we voor staan .... onze visie

De Vlierboom maakt deel uit van de Stichting Haagse Scholen, waar het onderwijs zo is ingericht, dat de veelzijdige ontwikkeling van de leerlingen centraal staat. Onder deze ontwikkeling verstaan we de verstandelijke, de creatieve, de lichamelijke, de motorische, de zintuiglijke, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de verwerving van culturele vaardigheden. We onderschrijven de visiestellingen van de Stichting Haagse Scholen en hebben de visiestellingen vertaald naar onze school. Onze visie bepaalt onze missie. Elke ontwikkeling, hetzij voor of achter de schermen, is daar dan ook op ingesteld!

Ieder kind is welkom

Met respect voor ieder ras, godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergrond; we garanderen de principiële gelijkwaardigheid van opvattingen. Wel kijken we bij elke aanmelding of onze school in staat is Uw kind goed onderwijs te geven van het moment van binnenkomst tot het afscheid in groep 8. We nemen altijd contact op met de vorige school van Uw kind om de leerlingenzorg zo goed mogelijk af te stemmen.

Ons onderwijs is modern en vernieuwend

Het voldoet via een eigentijds aanbod van lesmethoden aan de kerndoelen, zoals gesteld in de wet op het basisonderwijs; in onze traditioneel- moderne school wordt d.m.v. eigentijdse werkvormen onderwijs gegeven. We doen aan Zelfstandig Werken, middels het direct instructie model. We vinden het belangrijk, dat onze kinderen leren taakgericht te werken en instructie op maat krijgen.

Wij hebben de regie in de zorg

Om de ontwikkeling van onze kinderen in kaart te brengen, werken we aan een complete dossiervorming; we hanteren hiervoor een leerlingvolgsysteem van groep 1 t/m 8; de interne begeleider coördineert de leerlingenzorg, de leerkracht voert deze uit.

Wij zijn een partner in de wijk

De Vlierboom is een onderwijsinstelling in de Vruchtenbuurt en als zodanig partner in de wijk; wijk-, winkeliers- en sportverenigingen weten ons gebouw te vinden. Al onze groepen bezoeken het Gemeentemuseum, het Museon, het Koorenhuis en de schooltuinen aan de Kornoeljestraat.

Het kind staat centraal

Bij elk kind wordt op eigen niveau het zelfstandig, kritisch en creatief denken bevorderd; naast collectieve begeleiding wordt individuele aandacht gegeven; ieder kind kan leren: aan ons de taak om dit te optimaliseren. We hechten daarbij grote waarde aan de samenwerking met ouders en of verzorgers. Samen staan we sterker dan alleen.

Wij werken samen met ouders

De vertrouwensrelatie en het samenspel tussen leraar, kind en ouder zijn voorwaarden op de Vlierboom voor het onderwijs; een goede communicatie staat centraal. Wij zijn eerlijk over de ontwikkeling van Uw kind en de rol die wij kunnen, maar ook U kunt, spelen is voor ons belangrijk.

Onze medewerkers zijn professionals

Mede door middel van het uitvoeren van het nascholingsplan wordt er gewerkt aan de professionaliteit. Soms vindt scholing plaats in teamverband, dan weer op individuele basis. Wij werken nauw samen met het Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding (het HCO), dat ons adviseert en volgt in onze ontwikkeling.
Wij staan voor goed onderwijs!

We werken aan kwaliteit

Optimale beheersing van basisvaardigheden als lezen, rekenen, schrijven en spelling heeft bij ons hoge prioriteit; alle prestaties worden systematisch gevolgd en geëvalueerd; het onderwijs is zo ingericht, dat onze leerlingen:
de noodzakelijke kennis bij alle vakken opdoen,
zich op een creatieve manier kunnen uiten,
om kunnen gaan met hun eigen emoties,
respectvol om leren gaan met uitingen van anderen en
zelfstandig kunnen werken.

Een stukje geschiedenis

In 1985 ontstaat uit kleuterschool Harlekijntje en lagere school Catharina van Rennes basisschool "de Vlierboom", waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 t/m 12 jaar in de groepen 1 t/m 8. Het schoolgebouw met de gele tegeltjes en het glas in lood is in tact gelaten en daar waar nodig hersteld; ruim een miljoen gulden werd uitgegeven om het gebouw aan te passen aan de eisen van een school van deze tijd, zonder dat de voordelen van een oude school erbij in schoten, zoals: ruimte, sfeer en warmte. Een wandeling door ons gebouw spreekt boekdelen. Tijdens het schooljaar 2013-2014 is de school geheel gerenoveerd en is er een stukje nieuwbouw bijgekomen. We zijn nu een mooi vernieuwde school in een oud gebouw met al zijn charme.